הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסי עיריית אילת - דף הבית
ים

סמכויות הוועדה

ועדה מקומית לתכנון ובנייה

סמכויות רישוי הבנייה בישראל מחולקות בין שלושה גורמים היררכיים עיקריים: ועדות מקומיות לתכנון ובנייה, ועדות מחוזיות לתכנון ובנייה, והועדה הארצית לתכנון ובנייה.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הנה בעלת סמכויות רישוי הבנייה במסגרת מרחב התכנון המקומי עליו היא מופקדת, ואשר שטחו וגבולותיו נקבעים על ידי שר הפנים.

בין היתר עוסקת הוועדה בהנפקת היתרי בנייה, אישור שינויים בתוכניות מתאר, תב"ע, מקומיות והפקדת תוכניות בוועדה המחוזית לתכנון ובניה אשר היא מעוניינת לקדמן.

ברחבי ארץ ישראל ישנן נכון להיום כ-115 ועדות מקומיות. בסקירה שלפניך מסביר עורך דין יואב קומבליס על מבנה הוועדה, סמכויותיה לפי חוק התכנון והבניה, קבלת החלטות בוועדה והדרך להגיש ערעור על החלטות אלה.

מבנה הועדות המקומיות לתכנון ובניה

ועדה מקומית הכוללת תחום של רשות מקומית אחת בלבד – ועדה זו מופקדת על תחום של רשות מקומית אחת בלבד, והינה הועדה הנפוצה ביותר. חברי הועדה הנם חברי מועצת הרשות המקומית, ומהנדס הועדה הנו מהנדס הרשות המקומית.

ועדה זו חייבת להקים ועדת משנה לתכנון ולבנייה, שמוקנות לה כל הסמכויות של הוועדה המקומית. כל חבר ועדה רשאי לדרוש בדרישה מנומקת בכתב, כי נושא שנדון בוועדת המשנה ידון בשנית גם במליאת הוועדה המקומית, וזאת בתוך שבעה ימים מקבלת ההחלטה של ועדת המשנה.

ועדה מקומית מרחבית - ועדה מקומית מרחבית הינה ועדה שבתחומה נמצאות יותר מרשות מקומית אחת. בראש הוועדה עומד הממונה על המחוז או נציגו, וחברים בה שבעה חברים נוספים, נציגי הרשויות המקומיות.

ועדה מרחבית רשאית, אך לא חייבת, למנות ועדת משנה ולאצול לה מסמכויותיה, באישור הממונה על המחוז.

ועדה מקומית מרחבית עם רשות מקומית אחת המונה לפחות 35,000 תושבים – המדובר בוועדה מרחבית המונה מספר רשויות מקומיות, אשר לפחות אחת מהן מונה 35,000 תושבים.

לוועדה זו הרכב מיוחד, הכולל 17 חברים נציגי הרשויות המקומיות. הנציגים נבחרים באופן יחסי לגודל הרשויות המקומיות, כאשר לכל רשות מקומית לפחות נציג אחד לפחות.

חברי הוועדה נבחרים על ידי הרשויות המקומיות עצמן, ובוחרים בעצמם את יו"ר הועדה. גם ועדה זו חייבת להקים ועדת משנה אשר מוקנות לה סמכויות הוועדה המקומית, וניתן לבקש דיון במליאת הוועדה המקומית, בהליך דומה להליך הקיים בוועדה מקומית של רשות מקומית אחת.

כמו כן, שר הפנים מוסמך למנות ועדה ממונה במקום ועדה מקומית מרחבית אם ימצא כי זו אינה פועלת כראוי.

סמכויות הועדות המקומיות מכח חוק

הוועדה המקומית מופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה, ושימוש במבנים ובקרקעות שבמרחב המקומי עליו היא חולשת, וזאת בהתאם לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, ממנו היא שואבת גם את סמכויותיה.

סמכויות הועדה המקומית הנן רבות, מגוונות וכוללות, ולמעשה כמעט כל פעילות בתחום רישוי הבניה תלויה בה.

בין היתר, כוללות סמכויות הוועדה את הסמכויות הבאות:

  • לאשר היתרי בנייה, הקלות, שימושים חורגים.

  • לשום, להטיל ולגבות היטלי השבחה.

  • לערוך, להפקיד, ולאשר תכניות שבסמכותה.

  • לערוך ולהמליץ לוועדה המחוזית להפקיד תכנית בסמכות ועדה מחוזית.

  • לאשר תשריטי איחוד וחלוקה של קרקע.

  • לדון ולהכריע, וכן לשלם, בתביעות פיצויים עבור נזק שגרמה תכנית.

  • לגבות אגרות בנייה ולהחליט בבקשות למתן הנחות באגרות בנייה.

  • לאכוף את החוק בתחומה.

  • למסור מידע תכנוני לפונים. 

פעילות הועדה מתנהלת כאמור בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, אשר גם קובעות את סדרי הנוהל של עבודתה.

סמכויות הוועדה