הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסי עיריית אילת - דף הבית
ים

הוועדה המקומית לתכנון ובניה

מר מאיר יצחק הלוי, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
טלפון:08-6367380
פקס:08-6367158

מר אסף אריכא , מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובניה
טלפון:08-6367115
פקס:08-6367008

גב' תרזה דניאלי , מזכירות הועדה המקומית לתכנון ובניה
טלפון:08-6367216
פקס:08-6367333

תפקידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה

הועדה לתכנון ובנייה מופקדת על הסדרת תכנון העיר, בנייה, שימוש במבנים ובקרקעות. 
בתחום הביצוע: הועדה רשאית לקבוע תנאים להיתרי בניה ולאחר פירסום ברשומות על הכנת תוכנית ועד להפקתה. 
הועדה המקומית אחראית לקידום ענייני תכנון. היא אוחזת בתפקידים מרכזיים בהתרת שימושים חורגים ומתן הקלות בתנאים שנקבעו בחוק והיא שמחליטה בהתנגדויות לתוכניות לאישור שימוש חורג או למתן הקלה. 
לועדה תפקידים בקשר לפיצויים לבעלים של מקרקעין שנפגעו על ידי תוכנית שלא בדרך הפקעה. בתחום העונשין לועדה תפקידים בביצוע פס"ד של בית משפט לגבי חריגות בניה, צווי הריסה וכיו"ב. 

הרכב הועדה המקומית
מועצת הרשות המקומית תשמש כועדה מקומית לתכנון ובניה (מליאה). ועדה מקומית רשאית להקים ועדת משנה לתכנון ובניה. 

כל התפקידים והסמכויות של ועדה מקומית מוקנים לועדת המשנה ודין החלטתה, בכפוף לאמור להלן, כדין החלטת הועדה המקומית. 

הרכב ועדת המשנה לתכנון ובניה  
יו"ר –  ראש העיר או אחד מסגניו.  

במועצה שמספר חבריה גבוה מ-21 חברים, לא יותר מעשרה חברי מועצה. (ייצוג יחסי של סיעות המועצה) 

לדיוני הועדה המקומית וועדת המשנה יזומנו דרך קבע נציגי שר הפנים, שר הבינוי והשיכון, השר לאיכות הסביבה שר הבריאות שר המשטרה שר התחבורה מנהל מקרקעי ישראל ונציג הבקיע בענייני תכנון ובניה שתהה להם דעה מייעצת לועדה וכן נציגי שירותי הכבאות. 

מהנדס הרשות המקומית משמש כמהנדס הועדה וכמזכיר הועדה.
יועץ משפטי של הרשות המקומית, יהיה נוכח בדיונים ותינתן לו אפשרות לחוות דעתו לפני קבלת החלטות. 

 

הוועדה המקומית לתכנון ובניה