הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסי עיריית אילת - דף הבית
ים

עבודות פטורות מהיתר

הפטור מהיתר מהווה פטור מתהליך של הוצאת היתר בניה בלבד ואינו בא במקום כל דין אחר. 

רק אם חלה במקום תוכנית המאפשרת את הקמת הפריטים הפטורים מהיתר ניתן לבנות בפטור מהיתר.

העבודות והשימושים בפטור מהיתר יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע    עבודות; בעל זכות במקרקעין הוא בעל זכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין (שכירות ארוכת טווח, בעלות,    חכירה, זיקת הנאה, זכות קדימה, משכנתא). בעל זכות לגבי המקרקעין, הוא מי שיש לו זכות חוזית ביחס לזכות  הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, אך זכותו טרם נרשמה, מסיבות שונות. בשני המקרים על הזכות להיות כזו   המאפשרת ביצוע העבודות. 

אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לחוק, לתקנות, לתכנית או להנחיות המרחביות או לתנאים וסייגים לעבודות ולשימושים שפורסמו באתר הועדה המקומית. 

אם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם של רכיבי הבנין הפטורים מהיתר, על העבודה או השימוש להיות תואמים את הוראותיו. 

על העבודות להתבצע באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו. 

הפטור מהיתר אינו חל בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בנין המיועדים .

כיצד לדווח על עבודה הפטורה מהיתר  ?

במסגרת תקנות התכנון והבנייה (עבודות ובנים הפטורים מהיתר) תשע"ד 2014 הוגדרו עבודות אותם ניתן לבצע ללא צורך בהיתר בניה

על הבונה במסגרת הפטור  לבדוק כי המבנים/אלמנטים הנבנים במסגרת הפטור הם פשוטים מבחינה הנדסית ועומדים בדרישות תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) תשע"ד- 2014

יש לוודא כי- 

  • אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש
  • השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אפיין ומאפייניהן מעטה.
  • הם אינם פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו
  • בהתאם לסוג העבודה המבוקשת יש לצרף אישור מהנדס על יציבות המבנה

על מנת למצוא את סוג הבנייה המתאים ניתן להעזר ב"בית האינטרקאקטיבי" הממחיש את רכיבי הבנייה הפטורים מהיתר.

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל-

מודגש כי אין במתן הפטור מקבלת ההיתר כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לתכנית או להנחיות המרחביות

במקרים בהם נדרש דיווח (יש לבדוק את הדרישה תקנות התכנון והבנייה (עבודות ובנים הפטורים מהיתר) תשע"ד 2014) יש לבצע את הדיווח באחת מהדרכים הבאות-

עבודות פטורות מהיתר