הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסי עיריית אילת - דף הבית
ים

הפקת היתר

עם קבלת תיק המידע יתחיל עורך הבקשה בתכנון המבנה המבוקש. בתום התכנון יפעל עורך הבקשה להשגת המסמכים והאישורים שנדרשו בתיק המידע כתנאי להגשת הבקשה להיתר.

לאחר בדיקת תנאי סף וקליטת הבקשה, תועבר הבקשה לבדיקה מרחבית ברשות הרישוי לרבות גורמי התשתית המרחביים.

במהלך 45 ימי עבודה הבקשה תיבדק, תוחזר במקרה הצורך לעורך הבקשה לתיקון, תישלח שוב להמשך בדיקה ברשות וחוזר חלילה, עד להשלמת כל ההערות וההגהות הנדרשות.

בטווח הזמן האמור, נדרש עורך הבקשה לטייב את הבקשה עד להבאתה לאישור רשות הרישוי. אישור הבקשה בתנאים ע"י רשות הרישוי תקף לשנתיים, בהם על עורך הבקשה להשלים את יתרת תהליך ההיתר.

תהליך הפקת היתר - מסלול רישוי מלא 

תהליך הפקת היתר מסלול רישוי מלא

תהליך הפקת היתר - מסלול רישוי מקוצר

תהליך הפקת היתר מסלול רישוי מקוצר

תיאור תהליך הפקת היתר

1.      מתכנן יגיש במייל למחלקת רישוי, בקשה להיתר לשם קבלת שובר לתשלום פיקדון.

2.      מחלקת רישוי תשלח במייל חוזר את השובר לתשלום למתכנן.

3.      מתכנן יגיש את הבקשה להיתר במערכת בצירוף המסמכים הנדרשים.

4.      בודק התוכניות יבצע בדיקה ראשונית של הבקשה להיתר – עמידה בתנאים מוקדמים.  לחץ כאן לצפייה בתנאים מוקדמים להפקת היתר.
 
אם הבקשה אינה עומדת בתנאים המוקדמים:

  • הבקשה תידחה, ותושב למתכנן להשלמה

  • עדכון סטטוס יישלח למבקש הבקשה ולמתכנן

    אם הבקשה עומדת בתנאים המוקדמים:

5.      יישלח עדכון סטטוס למתכנן ולמבקש

6.      בודק התוכניות יבצע בקרה מרחבית 

במידה ולא נדרשים תיקונים, מעבר לשלב הכנה לוועדה. (סעיף 13)

במידה ונדרשים תיקונים:

7.      תוחזר הבקשה למתכנן בצירוף תיקונים נדרשים, וכן יישלח מכתב עדכון למבקש ולמתכנן

8.      מתכנן יבצע את התיקונים הנדרשים וישיב את הבקשה לבדיקה חוזרת.

9.      בודק תוכניות יבצע בדיקה מרחבית נוספת לבחינת התיקונים וההשלכות שלהם על הבקשה המקורית.

במידה ולא נדרשים תיקונים, מעבר לשלב הכנה לוועדה.

במידה ונדרשים תיקונים:

10. תוחזר הבקשה למתכנן בצירוף תיקונים נדרשים, וכן יישלח מכתב עדכון למבקש ולמתכנן.

11. מתכנן יבצע את התיקונים הנדרשים וישיב את הבקשה לבודק התוכניות.

12. שליחת עדכון למבקש ולמתכנן על קבלת הבקשה לאחר ביצוע תיקונים נוספים.

13. בודק תוכניות יבצע בדיקה סופית של הבקשה ויצרף המלצה לוועדה (דחייה או קבלת הבקשה).

14. תתקיים וועדה, בה תיבחן הבקשה ותתקבל החלטה לגביה.

אם הוועדה דחתה את הבקשה בגין שינויים שאינם מהותיים , הבקשה תדחה, יישלח עדכון למבקש ולמתכנן בצירוף בקשה לביצוע השינויים הנדרשים תוך 10 ימי עבודה, להגישה שוב במטרה לשבצה שנית לוועדה הקרובה.

אם הוועדה דחתה את הבקשה בגין שינויים מהותיים, חזרה לתחילת התהליך (הגשת בקשה להיתר), בצירוף עדכון מבקש ומתכנן בסטטוס דחייה.

אם הבקשה אושרה:

15. עדכון מבקש ומתכנן בסטטוס אישור וועדה.

16. השלמת דרישות לשלב בקרת תכן ע"י המבקש והגשת גיליון דרישות לבודק התוכניות .

אם בקרת התכן לא הושלמה בגין חומר לא מהותי, יישלח עדכון למבקש ולמתכנן בצירוף בקשה להשלמת החומר הנדרש תוך 10 ימי עבודה, במטרה לשבצה שנית לוועדה הקרובה.

אם יש שינויים בעקבות בקרת התכן, הבקשה נדחית (חזרה לתחילת התהליך), בצירוף עדכון מבקש ומתכנן בסטטוס דחייה.

אם אין שינויים בעקבות בקרת התכן והיא הושלמה:

17. בודק התוכניות יפיק אגרות והיטלים מקומיים.

18. תישלח הודעה למבקש ולמתכנן על אישור בקרת תכן וחישוב אגרות.

19. מבקש יבצע תשלום כנדרש (לרשותו עומד הזמן עד פקיעת תוקף החלטת ועדה).

20. מתכנן יעדכן אישור תשלום כולל חתימה על דו"ח עורך הבקשה במערכת.

21. יופק היתר חתום למבקש ולמתכנן (היתר מקוון ועותק פיזי).

22. העברת המבקש למחלקת פיקוח להתחלת תהליך אישור תחילת עבודות.


טפסים להורדה

תנאים מוקדמים להפקת היתר


הפקת היתר